Dienstenwijzer
Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst / opdracht tot dienstverlening onderstaande informatie te verstrekken.

Wie zijn wij?
Hegoras BV is adviseur op het gebied van schade- en levensverzekeringen, consumptief. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel goed aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Wij streven naar een langdurige duurzame relatie tussen u en ons kantoor. Ons kantoor is gestart in 2005.

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Bezoekadres Master Fopmawei 20, 9023 AJ Jorwerd, telefoon 06-11004061 Indien u ons wilt spreken buiten genoemde kantoortijden, kunt u ons 24 uur per dag bereiken via onze fax en  ons emailadres.

Welke diensten verlenen wij?
Hegoras BV geeft onafhankelijk advies aan particulieren en bedrijven op het gebied van levens- schadeverzekeringen, consumptief krediet.

Wij zullen voor u de volgende werkzaamheden verrichten
 • Het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie en wensen, verstrekken van informatie en/of uitleg over producten van verschillende aanbieders, bekijken welke van de besproken producten u eventueel wel/niet nodig heeft en waarom ten aanzien van bemiddeling, administratie en beheer.
 • Bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en) en andere financiële producten, controle van de polisgegevens.
 • Beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door u verstrekte gegevens tijdens de looptijd: hulp bij schade, afkoop, premievrij maken, oversluiten en opzegging of enige andere mutatie 
 • Wij onderhouden namens u de contacten met verzekeraars en geldverstrekkers.

 Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten van u dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Ook eventueel elders lopende verzekeringen dient u ons te melden. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende situaties:

 • geboorte
 • samenwonen
 • huwelijk
 • scheiding
 • overlijden
 • wijziging van de bestemming van uw woning
 • wijziging van beroep
 • relevante verandering van inkomen
 • aanschaf van kostbare zaken
 • aan- en verbouw van uw woning
 • verhuizing
 • beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie tussen u en de verzekeraar. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Uiteraard verwachten wij van u dat u tijdig uw premie betaalt. 

Hoe verloopt de premiebetaling?
De door u te betalen premies kunt u, naar eigen keuze, aan de verzekeraars betalen via automatische incasso of acceptgiro. Wij bieden u de mogelijkheid om de premie in termijnen te betalen. De voorwaarden van deze termijnbetaling kunnen wij met u bespreken en vastleggen. Het is ook mogelijk dat de verzekeraar de premies bij u incasseert. Wij maken u er attent op dat indien u de premie niet tijdig voldoet, u een waarschuwing krijgt. Blijft de betaling uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. De premie kan dan uit handen worden gegeven aan een incassobureau en de daaraan verbonden kosten zijn voor uw rekening. 

Welke relatie onderhouden wij met verzekeraars en geldverstrekkers?Wij behoren tot de ongebonden bemiddelaars. Wij doen zaken met ± 10 verzekeraars en ± 10 financiële instellingen. Wij zijn volledig vrij in onze advisering en behartigen uitsluitend uw belangen. Wij zijn op geen enkele wijze verplicht om uw verzekering bij een bepaalde verzekeraar of geldverstrekker onder te brengen. Een lijst met namen van de met ons samenwerkende verzekeraars en geldverstrekkers zenden wij u op aanvraag toe.

Hoe worden wij beloond?
Voor verzekeringen die u via onze bemiddeling afsluit, ontvangen wij provisie. Deze provisie is onderdeel van de premie die u betaalt.

Onze beloning bij hypotheken: u kunt kiezen uit een, vooraf bepaald vast bedrag of een vast uurtarief.
Zie ons Dienstverleningsdocument voor de tarieven van onze diensten.


Van welke kwaliteit is onze dienstverlening?
Onze dienstverlening is van hoge kwaliteit. Wij voldoen aan de normen van de AFM, regels van Wft en Bgfo. Zij vereisen van financiële dienstverleners de hoogste professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid. Al onze medewerkers worden bovendien voortdurend bijgeschoold om hun kennis actueel en op hoog niveau te houden.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Dit biedt u extra zekerheid. U bent geheel vrij om onze relatie te beëindigen zonder opgave van redenen, kosten en in achtneming van een opzeggingstermijn. Op uw verzoek zal de verzekeraar uw verzekering - die wel gewoon door blijft lopen - overboeken naar een andere adviseur. Van onze kant kunnen wij er ook voor kiezen om niet langer meer zaken met u te doen. Uw belangen worden dan behartigd door een andere adviseur naar uw keuze. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een andere tussenpersoon deze zorgplicht overneemt. En de mogelijkheid een klacht neer te leggen. Als u een klacht hebt over ons, onze werkwijze in het algemeen of over onze informatieverschaffing, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij zullen er alles aan doen om samen met u tot een oplossing van het geschil te komen. Onze interne klachtenprocedure kunt u opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD).


Hegoras B.V.  Hynstewaed 3, 9052 CV, Stiens

Inschrijfnummer kamer van koophandel 01124672  l  AFM vergunning voor Schadeverzekeringen, Levensverzekeringen en Consumptief krediet, geregistreerd onder nummer 12017728. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl) l Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-fklacht ofwel 0900-3552248, e-mail info@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Aansluitnummer Hegoras B.V. bij KiFiD is 300.012824. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.