Algemene Voorwaarden

1   Deze Algemene voorwaarden hebben betrekking op en zijn van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een financieel product (waaronder hypothecaire financieringen, daarmee verwante producten, bancaire diensten, verzekeringen en pensioenen) en de daarbij
te verwachten werkzaamheden van Hegoras BV BV.

2  Indien komt vast te staan, middels een gerechtelijke uitspraak dan wel middels een uitspraak van een binnen de branche gebruikelijk klachteninstituut, dat de consument schade heeft geleden door een fout, zijnde een toerekenbare tekortkoming, van Hegoras BV  die verband houdt met de advisering en / of bemiddeling in een door Hegoras BV product is Hegoras BV  slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan Hegoras BV  wordt uitbetaald.
 
3 Indien door de consument schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de consument verstrekt is Hegoras BV  niet voor deze schade aansprakelijk. Consument erkent dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden als gevolg van het niet tijdig, niet correct of niet volledig verschaffen van de benodigde informatie.
 
4 Indien Hegoras BV, bij de uitvoering van de werkzaamheden, een voor de consument (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Hegoras BV daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing ontdekt. Indien de consument de vergissing, die hij heeft ontdekt of redelijkerwijs had dienen te ontdekken, nalaat bij Hegoras BV te melden, is Hegoras BV voor de schade niet aansprakelijk. De consument dient Hegoras BV over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten.
 
5 De aansprakelijkheid van Hegoras BV voor indirecte schade zoals gevolgschade en gederfde winst is uitgesloten. Hegoras BV is evenmin aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.
 
6 Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Hegoras BV  heeft aanvaard en de schade aan haar vergoed.
  
7 Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.
 
8 Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Hegoras BV en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens bij ons kantoor verkrijgbaar en bovendien op te vragen bij de Kamer van Koophandel.